Koning Lodewijk Napoleon

Gedenking bezoek Koning Lodewijk Napoleon aan Ootmarsum in 1809

Koning Lodewijk NapoleonZoals u inmiddels uit persberichten hebt vernomen zal Ootmarsum op 29 maart 2009 deze belangrijke gebeurtenis feestelijk gedenken. Het is dan 200 jaar geleden dat dit belangrijke bezoek plaats vond.

Koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) bepaalde in 1808 dat alle godsdiensten gelijk waren voor de wet en dat alle dominees en voorgangers een salaris van de staat zouden krijgen. Hoewel hij zelf geen bijzonder vroom katholiek was, meende hij toch dat de katholieken en joden gediscrimineerd werden. Hij probeerde dan ook de katholieken te helpen in hun streven kerkgebouwen terug te krijgen. Ook in Ootmarsum was alle hoop van de katholieken hierop gevestigd.

In het voorjaar van 1809 maakte Koning Lodewijk Napoleon een rondreis door Overijssel waarbij ook Ootmarsum werd aangedaan. Toen de magistraat van Ootmarsum eind februari 1808 bericht kreeg van het ophanden zijnde bezoek van de koning, werd deze behoorlijk zenuwachtig. Veel voorbereidingstijd was er niet meer en de reisroute van de koning was niet nauwkeurig bepaald, zodat pas op het laatste moment alles in orde gemaakt kon worden. Verzocht werd om per ijlbode te paard berichten te zenden. Er was ook wel reden voor deze zenuwachtige schrijverij want er moest een groot gevolg worden ondergebracht in Ootmarsum. Er was sprake van een gevolg van 60 personen en ook nog eens een escorte van 56 man huzaren, die allemaal hier ter stede of in elk geval niet ver buiten de stad moesten worden ondergebracht.

Hoe dat allemaal lukte en bij wie overnacht werd kunt u lezen in een interessant boekje dat in 1978 door de Werkgroep Geschiedenis II van de toen nog Stichting Heemkunde Ootmarsum werd uitgebracht en waarin dit bezoek uitvoerig wordt beschreven. Vooral de inkwartieringslijst is erg leuk. Leden van het gevolg logeerden bij bijvoorbeeld Wientjes, Staverman, Slutken en nog veel meer Ootmarsumse families.

Het bezoek van Lodewijk Napoleon resulteerde in de teruggave van de grote kerk aan de katholieken, en uiteraard was bij deze bevolkingsgroep de vreugde zeer groot. Hoe alles geregeld moest worden met de Hervormde Gemeente werd uitvoerig vastgelegd in bepalingen. De Hervormde Gemeente kreeg o.a. “een som van twaalfduizend guldens tot opbouw van eener nieuwe kerk”.

Dit alles staat nauwkeurig beschreven in het boek “Geschiedenis van Kerk en Parochie”, dat in 1994 door de Werkgroep Geschiedenis II van de Stichting Heemkunde werd uitgebracht.
Het boek is voor € 11,- te koop bij de boekhandel, VVV en ’t Molenhuisje.

Het boekwerkje “Ootmarsum in de Franse tijd” verhaalt verder over de Gilden, de Patriotten en de economische toestand in Ootmarsum tijdens de Franse overheersing.

De literatuur voor dit boekwerk werd verzameld in het oude Ootmarsumse stadsarchief waarin gelukkig veel stukken met betrekking tot die tijd bewaard zijn gebleven.

Mocht u meer willen weten over voornoemde periode, neem dan contact op met de Vereniging Heemkunde Ootmarsum.

Het boekwerkje kost € 3,50 en voor leden/donateurs € 2,50 en is te bestellen via het Heemkunde-secretariaat: info@heemkunde-ootmarsum.nl

Koning Lodewijk Napoleon