Excursie Zwolle Vogelwerkgroep

Kievitsbloemen

Vogelwerkgroep ziet meer soorten dan ooit

Een aantal leden van de Vogelwerkgroep Heemkunde Ootmarsum hebben een prachtige dag beleefd rondom Zwolle. Het weer liet zich niet van zijn beste kant zien, maar dat weerhield de vogels niet om zich wel van hun beste kant te laten horen en zien. Tijdens een excursie zagen leden van de Vogelwerkgroep zoveel verschillende soorten vogels. Al met al werden er 86! Geteld en dus kon men spreken van een meer dan geslaagde dag. Hierbij het verslag van de Vogelwerkgroep Heemkunde Ootmarsum over hun belevenissen samen met Nick Keupink, die in Zwolle woont en zijn vogelvrienden voor deze excursie heeft uitgenodigd.

Rondje Zwolle

Deelnemers:
Hans Peters, Patrick Scholten, Ad Bergman, Gerard Groener, Harry Wolbers, Hans Bolscher, Robert Westerhof, Nick Keupink en Harrie Kloezeman (Zwolle)
Groep Vogelliefhebbers

In de vroege ochtend rond 06.30 uur verzamelden zeven leden van de Vogelwerkgroep Heemkunde Ootmarsum zich om naar Zwolle te vertrekken. Het was even spannend of de excursie wel door zou gaan vanwege het wisselvallige weer. Om 06.30 uur belde Nick Keupink ons op om te vertellen dat het weer in Zwolle een onverwachte wending kreeg.
Na ruim een uur gereden te hebben, ontmoetten we Nick in Zwolle vlakbij zijn huis. Vanaf daar hebben we het rondje Zwolle gemaakt.
Nick liet ons in eerste instantie een geweldig concert horen van een vijftal nachtegalen bij het Westerveldse bos. We hadden ook nog eens het geluk dat één nachtegaal zich mooi liet bekijken. In dit gebied zagen we ook de blauwborst en vloog er een bruine kiekendief over. Op de Noorderkolk langs het Zwarte Water zaten ook nog vele watervogels, waaronder de geoorde fuut.

Grasmus
Grasmus bij het Westerveldse bos. Foto: Harry Wolbers

Voor velen van ons was het de eerste keer om de bijzondere kievitsbloemen te zien in de rivierdalen rondom Zwolle. De koffiepauze met uitzicht op de kievitsbloemen en rietzangers, te zien en te horen, was beslist geen vervelende aangelegenheid. Na het nuttigen van de koffie, broodjes, eieren en koeken, werd het tijd om onze weg te vervolgen.

Kievitsbloemen
Kievitsbloemen foto: Robert Westerhof

Na Hasselt kwamen we in de Mastenbroekpolder, waar je in dit uitgestrekte gebied de weidevogels kon observeren. Hier heb je een hele andere beleving dan in het compacte Ottershagen.

Een bezoekje aan de Vreugderijkerwaard leverde ons onder andere groepen kluten, twee oeverlopers en een drieteenstrandloper op. Helaas was de lepelaar, die hier vorige week werd gesignaleerd, niet meer aanwezig.

Kluut
Kluut bij de Vreugderijkerwaard. Foto: Robert Westerhof

Als laatste hebben we de keuze gemaakt om het Engelse Werk maar over te slaan en de Tichelgaten bij Windesheim te bezoeken. Het Engelse Werk is echter een prachtig bosrijk park met een hoogwatergeul en kijkhut. Die laatste zou echter vanwege de hoge waterstand vrijwel zeker ontoegankelijk zijn, dus besloten we door te reizen. Bij de Tichelgaten hebben we na de tweede koffiepauze een groepsfoto gemaakt. Hierbij zagen we onze eerste gierzwaluw van dit jaar. Vooral de ijsvogel is in dit struikachtige moerasgebied toonden zich in al hun pracht prominent aanwezig. Ook onder vogelfotografen bleek dit een gewilde plek om de ijsvogel vast te leggen. Ze hadden zelfs een zeer professioneel en strategisch camouflagenet hiervoor opgesteld

Al met al hebben we allen genoten van een geweldige excursie met maar liefst 86 vogelsoorten. Ondanks de sombere voorspellingen, bleek deze dag de meest soortenrijke excursie in de Vogelwerkgroepgeschiedenis te zijn.

Na Nick bedankt te hebben voor deze uitstekend georganiseerde excursie, namen we afscheid en reden we via Wijhe weer huiswaarts.

In totaal hebben we de volgende 86 vogelsoorten waargenomen!

 1. aalscholver
 2. appelvink
 3. bergeend
 4. blauwborst
 5. blauwe reiger
 6. boerenzwaluw
 7. bonte vliegenvanger
 8. boomklever
 9. boomkruiper
 10. boomvalk
 11. braamsluiper
 12. brandgans
 13. bruine kiekendief
 14. buizerd
 15. drieteenstrandloper
 16. ekster
 17. fazant
 18. fitis
 19. fuut
 20. gaai
 21. geelgors
 22. gele kwikstaart
 23. geoorde fuut
 24. gierzwaluw
 25. grasmus
 26. graspieper
 27. grauwe gans
 28. grote bonte specht
 29. grote canadese gans
 30. grote mantelmeeuw
 31. grutto
 32. holenduif
 33. houtduif
 34. huismus
 35. huiszwaluw
 36. ijsvogel
 37. kauw
 38. kievit
 39. kleine canadese gans
 40. kleine karekiet
 41. kleine mantelmeeuw
 42. kleine plevier
 43. kluut
 44. kneu
 45. knobbelzwaan
 46. koekoek
 47. kokmeeuw
 48. koolmees
 49. krakeend
 50. kuifeend
 51. matkop
 52. meerkoet
 53. merel
 54. nachtegaal
 55. nijlgans
 56. oeverloper
 57. ooievaar
 58. putter
 59. pimpelmees
 60. regenwulp
 61. rietgors
 62. rietzanger
 63. ringmus
 64. roodborst
 65. roodborsttapuit
 66. scholekster
 67. slobeend
 68. spreeuw
 69. staartmees
 70. tjiftjaf
 71. torenvalk
 72. tuinfluiter
 73. tureluur
 74. veldleeuwerik
 75. vink
 76. visdief
 77. wilde eend
 78. winterkoning
 79. wintertaling
 80. witgat
 81. witte kwikstaart
 82. wulp
 83. zanglijster
 84. zomertaling
 85. zwarte kraai
 86. zwartkop

 

Excursie Zwolle Vogelwerkgroep