Doelstelling

De werkgroep archeologie doet praktische archeologische veldverkenning en bodemonderzoek om de geschreven en ongeschreven geschiedenis in en om Ootmarsum te bevestigen, of er nieuwe historische feiten aan toe te voegen.

Daartoe houdt de werkgroep, zonodig met hulp van o.a. professionele archeologen, de bouwactiviteiten in Ootmarsum nauwlettend in het oog t.b.v. eventueel nader onderzoek.

Gezien de vele recente vondsten, zoals bijv. vuursteenartefacten en aardewerkscherven, hebben de wat hoger gelegen buitengebieden continu de belangstelling van de werkgroep.

Middelen

Wat betreft de middelen, zoals boeken, een metaaldetector of eventueel het zich kunnen beroepen op deskundige hulp van buiten af (A.W.N.), kan de werkgroep terugvallen op het bestuur van de Heemkunde Ootmarsum.

De archeologische vondsten worden na classificatie zorgvuldig bewaard in de expositieruimtes van het openluchtmuseum Los Hoes. De in vitrines uit gestalde voorwerpen brengen de vele achter ons liggende eeuwen heel dichtbij.

Werkwijze

Door steeds contact te houden met het gemeentebestuur van Dinkelland (afd. bouwzaken) en de veranderingen in de buitengebieden (aanleg wegen rondom Ootmarsum, enz.) nauwlettend te volgen, bakent de werkgroep zijn gebied af en stelt telkens weer bij.

Vondsten

Hieronder staat een lijst met gevonden items.

25 december 2016: Detector vondsten
Regelmatig gaan de leden van de werkgroep archeologie op pad met hun metaaldetector. Hieronder enkele detector vondsten welke zijn gedaan…23 september 2016: Fundering blootgelegd
Bij het vernieuwen van de riolering in de Markstraat, is de fundering blootgelegd van een voormalig klooster uit de 15e…
Werkgroep samenstelling:

Gerben ten Buuren
Coördinator werkgroep Archeologie


Hans Oude Rengerink
Werkgroeplid


Erik Groeneveld
Werkgroeplid


Ruud Hesselink
Werkgroeplid


Chris Sleurink
Werkgroeplid


Paul Luttikhuis
Werkgroeplid
Samen met collega zoeker Martin van der Beek hebben we de kinderen de kneepjes van het vak archeologie bij gebracht. Zo hebben we o.a. de werking van een metaaldetector uitgelegd, op welke plekken je het beste kunt zoeken en uiteraard de regelgeving omtrent het zoeken met een detector.

de la Poste

Archeologisch onderzoek Hotel De la Poste afgerond. We kijken terug op een zeer geslaagd onderzoek met interessante vondsten waaronder een eeuwenoud keien plaveisel en een kogelpot welke te dateren is tussen 1220 en 1300. De belangrijkste conclusie: Dit deel van de Marktstraat in Ootmarsum werd dus zeker al bewoond rond 1200!

de la Poste

Op dinsdag 6 juni 2017 is er een begin gemaakt met het archeologisch onderzoek in het voormalig Hotel De la Poste. Onder leiding van de archeologen Hans oude Rengerink en Thomas Spitzer van Laagland Archeologie bood zich een unieke gelegenheid aan voor de leden van de werkgroep Archeologie om eens inpandig in hartje Ootmarsum te assisteren.

Eind januari hebben enkele leden van de werkgroep Archeologie assistentie verleend bij het archeologisch vooronderzoek aan de Dusinksweg.

Detector vondsten

Regelmatig gaan de leden van de werkgroep archeologie op pad met hun metaaldetector. Hieronder enkele detector vondsten welke zijn gedaan in en om Ootmarsum.   Vondst type: Gouden munt                      

Fundering blootgelegd

Bij het vernieuwen van de riolering in de Markstraat, is de fundering blootgelegd van een voormalig klooster uit de 15e eeuw.

Archeologie 2010

Ondersteuning bij de opgraving door RAAP in de Kloostertuin. Er is daar een ontgronding uitgevoerd ten behoeve van de bouw van het mortuarium en de aanleg van een parkeerplaats.     Gevonden zijn sporen van een boerderij en erf uit de

Thema avond archeologie

Thema avond Archeologie 2010. Op woensdag 2 juni houdt de werkgroep Archeologie van de Heemkunde Ootmarsum een lezing voor leden/donateurs van de heemkunde, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Archeologie 2005

Samen met A.W.N. In verband met de aanleg van een dubbel straatriool (één voor vuil water en één voor schoon hemelwater) moesten delen van de Oostwal ontgraven worden. Een mooie gelegenheid om naar de preciese ligging van de oude grachten

Archeologie 2004

In kaart brengen van de waterputten in Ootmarsum

Archeologie 2002

Blootlegging oorspronkelijk beekdal in de weide van Engels Tuin. Natuurlijk wordt er met de metaaldetector gespeurd tijdens de opgravingen. Er werden slechts emmers, spijkers, scharnieren, baksteen en puin gevonden, mogelijk uit de tijd dat de nieuwe Almelosestraat werd aangelegd en

2024-01-28 20:57:38